Terms & Conditions

1. Partijen

1. Earnit Enterprises: Earnit Enterprises, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 848158884, gevestigd te Enschede aan de De Hems 10 7522NL, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2.Verdere gegevens van Earnit Enterprises:
Websites: https://earnit.works
Email: info@earnit.works
Telefoonnummer: +31685674511
Btw-identificatienummer: NL863386994B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Earnit Enterprises.

2. Toepasselijkheid

1. Earnit Enterprises verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Earnit Enterprises en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Earnit Enterprises bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Earnit Enterprises is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Earnit Enterprises van omvang en andere weergave specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de geleverde goederen en/of diensten leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Earnit Enterprises.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Earnit Enterprises.
5. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat De Klant een account heeft aangemaakt op de website van Earnit Enterprises. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere van toepassing op iedere overeenkomst die De Klant direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Earnit Enterprises een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Earnit Enterprises, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
6. Earnit Enterprises is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen De Klant en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Earnit Enterprises speelt hierbij geen enkele rol. Earnit Enterprises staat derhalve niet in voor de nakoming (van de inhoud) van de eventuele overeenkomst met derden.
7. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en afspraken redelijk en billijk.

4. Account/profiel

1. Het is De Klant alleen toegestaan om zelf een account aan te maken met toestemming van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van De Klant.
2. Elk account dient de entiteit van De Klant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Klant mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere entiteit vertegenwoordigen. Het is alleen mogelijk om een account aan te maken wanneer De Klant is ingeschreven bij de KvK, dit zal door Earnit Enterprises worden gecontroleerd.
3. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het afnemen van aangeboden diensten. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan Earnit Enterprises te melden.
4. Earnit Enterprises behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of andere huisregels van Earnit Enterprises. Earnit Enterprises behoudt zich evenwel dit recht in het geval de identiteit of bedrijfsvoering van de onderneming van De Klant niet past binnen de ethiek en doelgroep van Earnit Enterprises. In dat laatste geval is De Klant geen aanvullende vergoeding verschuldigd. Earnit Enterprises behoudt zich het recht voor om een account tijdelijk te schorsen of op een wachtlijst te zetten.
5. Het is De Klant niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is De Klant verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Earnit Enterprises de aanvraag van De Klant voor een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft opgeheven.
6. De Klant kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Earnit Enterprises gebruik wenst te maken. De Klant dient dit per e-mail aan
Earnit Enterprises kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.
7. Door De Klant geplaatste content wordt bij de opheffing van het account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij De Klant. Indien De Klant de content niet verwijderd of laat verwijderen, heeft Earnit Enterprises een voortdurend gebruiksrecht onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.
8. Earnit Enterprises is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van
De Klant in verband met het opheffen van een account om welke reden dan ook.

5. De uitvoering van de overeenkomst door en verplichtingen van Earnit Enterprises

1. De Klant stelt Earnit Enterprises in de gelegenheid om de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Earnit Enterprises.
2. Earnit Enterprises zal haar prestaties zo spoedig mogelijk nakomen. Termijnen jegens Earnit Enterprises zijn niet fataal, waardoor De Klant Earnit Enterprises altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Earnit Enterprises vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Earnit Enterprises behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van berichtgeving of het account/profiel van De Klant te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat De Klant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de prijs. Dit wordt derhalve nimmer gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Earnit Enterprises is gerechtigd om commerciële advertenties, al dan niet van concurrenten, weer te geven op de pagina.
5. Earnit Enterprises behoudt zich het recht voor de indeling de website (incl. gebruiksopties etc) te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen zonder dat De Klant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de prijs.
6. Earnit Enterprises spant zich ervoor in de website(s) of bedrijfsaccounts/profielen te publiceren gedurende de gehele overeenkomst. Earnit Enterprises garandeert echter niet dat het ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de website(s) te allen tijde toegankelijk is. Earnit Enterprises is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de website(s) of bedrijfsaccounts/profielen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of systemen.
7. Indien naar het oordeel van Earnit Enterprises een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Earnit Enterprises of derden en/of de leveringen van Earnit Enterprises worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen worden alle verplichtingen van Earnit Enterprises opgeschort en is Earnit Enterprises gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat De Klant enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Earnit Enterprises onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Earnit Enterprises bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6. De uitvoering van de overeenkomst door en verplichtingen van De Klant

1. Het account/profiel of andere communicatie die door De Klant op de website van Earnit Enterprises worden geplaats of (anderszins) aan derden wordt verstuurd dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. De titel en de tekst dienen de inhoud van het account of andere communicatie juist en helder te beschrijven.
b. De titels en de tekst van het account of andere communicatie mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
c. In de titel of de tekst van het account of andere communicatie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van De Klant die de dienst aanbiedt. Het noemen van andere handelsnamen is niet toegestaan.
d. De inhoud van het account of andere communicatie, zoals beschreven werkwijze en afbeeldingen, dienen overeen te komen met de aangeboden dienst.
e. Het is niet toegestaan om in het account of andere communicatie alleen een deel van de (benodigde) bedrijfsvoering te vermelden.
f. De titel en de tekst van het account of andere communicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
g. In de titel en tekst van het account of andere communicatie mogen slechts productenbenamingen of definities worden gebruikt die zijn erkend of in het Nederlands spraakgebruik gangbaar zijn.
h. In het account of andere communicatie mag enkel de website van De Klant worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is in het account en communicatie niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties.
i. De bedrijfsvoering mag alleen in de tekst van het account of andere communicatie met andere bedrijfsvoering worden vergeleken of in algemene zin met dezelfde bedrijfsvoering door concurrenten. Het is niet toegestaan om vergelijkingen op te nemen met andere klanten van Earnit Enterprises.
j. Het is niet toegestaan een disclaimer in het account of andere communicatie op te nemen.
k. Het is niet toegestaan het account of andere communicatie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
l. Het is niet toegestaan om alle soorten van discriminerende teksten te schrijven in het account of andere communicatie. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sexe, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.
m. Het account of andere communicatie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, behoudens rechtsgeldige toestemming.
n. Het is niet toegestaan een offerte te verstrekken waarin bedrijfsvoering wordt aangeboden die in strijd is met de wet of openbare orde.
2. Tenzij anders overeengekomen dient De Klant het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering te hebben voldaan en vindt betaling plaats door middel van automatische incasso. De Klant verstrekt aan Earnit Enterprises een machtiging om de overeengekomen prijs door middel van automatische incasso van de bankrekening van De Klant af te schrijven. Wanneer op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Earnit Enterprises gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Earnit Enterprises terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Earnit Enterprises is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
5. Earnit Enterprises is bevoegd om de tarieven te wijzigen. Een aangekondigde wijziging dient binnen 14 dagen door De Klant te worden bezwaard, wanneer De Klant geen bezwaar maakt wordt de overeenkomst voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven. Wanneer De Klant bezwaar maakt kan de overeenkomst ongewijzigd worden voortgezet of zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
6. Indien De Klant (nogmaals) een opdracht overeenkomt met een derde, zonder tussenkomst van Earnit Enterprises, op basis van een arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie, is De Klant verplicht een direct opeisbare boete van € 5000,- aan [NAAM KLANT] te voldoen.

7. (Tussentijdse) Beëindiging van de overeenkomst

1. Earnit Enterprises heeft het recht het account van De Klant op te heffen en alle geplaatste content te verwijderen indien De Klant gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Earnit Enterprises het recht om het account en/of de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Earnit Enterprises ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
c) Op enig moment blijkt dat De Klant onjuiste informatie heeft verstrekt of Earnit Enterprises op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van De Klant.
d) De Klant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
e) Indien Earnit Enterprises twijfelt aan de integriteit of betrouwbaarheid van De Klant, bijvoorbeeld bij het nakomen van ethische codes in de relevante branche of de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Earnit Enterprises van een derde een, naar mening van Earnit Enterprises gegronde, klacht ontvangt over De Klant.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Earnit Enterprises verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
3. Een overeenkomst is voor beide partijen, na een termijn van één (1) jaar, opzegbaar met een opzegtermijn van één (1) maand. In het geval van opzegging door De Klant is Earnit Enterprises niet gehouden reeds bedragen terug te storten. Na opzegging is De Klant niet meer gerechtigd te reclameren.

8. Aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden elke levering op grond van de overeenkomst door Earnit Enterprises zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen is afgesproken, dient De Klant dit binnen 72 uur na levering schriftelijk per e-mail te hebben gemeld aan Earnit Enterprises.
2. Earnit Enterprises staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van het account of andere communicatie op de website of anders.
3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het account of andere communicatie en vrijwaart Earnit Enterprises - in en buiten rechte - voor eventuele aanspraken van derden in deze jegens haar.
4. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverde content veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Earnit Enterprises en/of derden. Earnit Enterprises is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het account of andere communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. De Klant vrijwaart Earnit Enterprises zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het account of andere communicatie van De Klant.
5. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van het account of andere communicatie, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert.
6. Earnit Enterprises is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het account of andere communicatie.
7. Earnit Enterprises is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het account of andere communicatie aan te passen, de publicatie te verlengen of de kosten te crediteren, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (schade)vergoeding dan ook.
8. Mocht Earnit Enterprises onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Earnit Enterprises gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium van de schadeveroorzakende gebeurtenis, te vermeerderen met 15%.
9. Aansprakelijkheid van Earnit Enterprises reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
10. Earnit Enterprises staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van derden, al dan niet middels haar website. Earnit Enterprises is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die De Klant met derden sluit. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen. De inhoud van een overeenkomst tussen De Klant en een derde, kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten, dan zoals aanvankelijk is weergeven op Earnit Enterprises. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen. Teksten verstrekt via Earnit Enterprises van derden, gelden derhalve niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.
11. De website van Earnit Enterprises bevat urls/links naar (socialmedia)websites. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Earnit Enterprises. Earnit Enterprises is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
12. Earnit Enterprises past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (het account of andere communicatie) die geplaatst of verstrekt wordt door De Klant of andere derden. De Klant aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Earnit Enterprises tot stand komen. De Klant is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Earnit Enterprises behoudt uitdrukkelijk wel het recht het account of andere communicatie te monitoren vanwege kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden, De Klant dient hiervoor alle medewerking te leveren.
13. Het is De Klant niet toegestaan persoonsgegevens van derden anders te gebruiken dan voor uitvoering van de overeenkomst. De Klant vrijwaart Earnit Enterprises voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een schending van dit verbod.

9. Privacy en Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, software, geluidsbestanden, komen toe aan Earnit Enterprises. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken of anderszins vermenigvuldigen.
2. Het is De Klant niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Earnit Enterprises te verzamelen en te verwerken.
3. Het is De Klant niet toegestaan om aan derden ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen, met uitzondering natuurlijk van de opdracht waarvoor de derde in geïnteresseerd is.
4. De Klant garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming. Het is De Klant niet toegestaan persoonsgegevens van derden anders te gebruiken dan voor de opdracht. Indien derden bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, is De Klant verplicht hieraan mee te werken en is Earnit Enterprises bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder (aanvullende) schadevergoeding. Het eventueel door De Klant vooruitbetaalde bedrag wordt alsdan teruggestort.
5. Alle gegevens kunnen door Earnit Enterprises nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
6. Earnit Enterprises kan de (handels)naam van De Klant en alle accounts/profielen en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Door het aanmaken van een account verstrekt De Klant Earnit Enterprises automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om haar (handels)naam en de inhoud van een profiel/account of offerte te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. De Klant garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Earnit Enterprises is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Earnit Enterprises.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Earnit Enterprises gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Earnit Enterprises gevestigd is, onderhevig is.